ભવ્યજ્યોત વિદ્યાલય

We inspire a love for learning and a belief in community. Here, students acquire the skills they need for school

નિયમો અને રેગ્યુલેશન

 • શાળાનો સમય

  ધોરણ સમય
  બાલભવન જુ.કે.જી. , સિ.કે.જી. 12:30 થી 3:30
  પ્રાથમિક ધોરણ 1 થી 4 12:30 થી 3:30
  પ્રાથમિક/માધ્યમિક ધોરણ 5 થી 10 7:20 થી 12:20
 • ગણવેશ

  • છોકરા અને છોકરી બંને માટે સરખા રંગના ગણવેશ રહેશે.
  • બુટ, મોજા અને ટાઈ ફરજીયાત પહેરવાના રહેશે.
  • શિયાળાની ઋતુમાં કોઈપણ રંગનું સ્વેટર માન્ય રહશે
 • ફી ભરવાના નિયમો

  • ફી આપવામાં આવેલ ટેમ્પ્લેટની માહિતી અનુસાર સમયસર ભરવાની રહશે.
  • ફી ભરનારે ફી ભરીને પછી રસીદ અવશ્ય લેવી નહીંતર ભવિષ્યમાં કોઈક સંશય માટે તેઓ પોતે જવાબદાર રહશે.
  • ફીના પૈસા નાના ધોરણમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને આપવા નહિ.
  • એકવાર ફી ભર્યા પછી પરત કરવામાં આવશે નહિ.
 • નિયમો અને શિસ્તતા

  • વિદ્યાર્થીએ શાળાના સમયગાળામાં નિયમિતપણે હાજર રહેવું જરૂરી છે જો કોઈ વાજબી કારણસર ગેરહાજર રેહવું પડે તો આચાર્યની પરવાનગી આગળથી લેવી.
  • જો કોઈ વિદ્યાર્થી આચાર્યની પરવાનગી વગર ગેરહાજર રહેશે તો જયારે વિદ્યાર્થી શાળાએ આવશે ત્યારે પોતાના માતા-પિતા દ્વારા લખાયેલ રાજા-ચિઠ્ઠી અથવા માતા-પિતાને સાથે લાવવાના રહેશે.
  • જો કોઈ વિદ્યાર્થી માંદગીના લીધે ગેરહાજર રહેતું હશે તો વાલીએ તેની જાણ શાળાના આચાર્યને કરવાની રહેશે જયારે વિદ્યાર્થી શાળાએ પરત ફરે ત્યારે ડૉક્ટર પાસેથી માંદગી નું પ્રમાણપત્ર હાજર કરવાનું રહેશે.
  • વિદ્યાર્થીએ પોતાની સાથે ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણેના ચોપડાઓ સાથે લાવવાના રહેશે.
  • વિદ્યાર્થીઓને શાળાના સમય કરતા 10 મિનિટ પહેલા હાજર થવાનું રહેશે.
  • શાળાનો અભ્યાસ, અભ્યાસને લગતી પ્રવૃતિઓ, ઘરકામ વગેરે ફરજીયાત છે.
  • નીચે જણાવેલ ક્રિયાઓ શાળામાં અથવા વર્ગખંડમાં કરવાની સખત મનાઈ છે.
  • વાતચીત કરવી, ચાલુ તાસમાં વર્ગની બહાર જોવું, અન્ય વિદ્યાર્થી સાથે અયોગ્ય વર્તન કરવું, શાળાની વસ્તુઓને નુકશાન પહોંચાડવું
logo